chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Munkálatok megkezdésének bejentése, befejezés utáni átvételezés

Munkálatok elvégzése utáni átvételezés

Az 50/1991. sz. törvény 37. cikkének (2) bekezdése szerint:
"Az engedélyezett építési munkálatok akkor tekinthetők befejezettnek, ha az engedélyben előírt összes elemet elvégezték, és ha a munkálatok végén az átvétel megtörtént. A munkák befejezésekor történő átvétel kötelező az engedélyezett építési munkák minden típusára, beleértve a saját számlás kivitelezésű munkákat is."

Az építési munkák befejezésekor az átvételi bizottságban részt kell vennie az építési munkákra vonatkozó építkezési és vagy bontási engedélyt kiadó illetékes hatóság által kijelölt képviselőnek.

A beruházó határozza meg azt a napot, időt és helyet, amikor az átvételi bizottság összeül és megkezdi munkáját, miután a kivitelező (az építési vagy bontási engedély érvényességi ideje alatt) értesítette a kivitelezőt az összes munka befejezésének időpontjáról. Az illetékes államigazgatási szervnek az átvétel előtt 15 nappal meg kell küldeni az illetékes államigazgatási szervnek az építési munkák befejezésének időpontjáról szóló értesítést. A Formanyomtatványokat - Értesítés a munkálatok befejezéséről - amit az építési engedélyek kiadásakor adják át a kedvezményezetteknek.

Az 50/1991. sz. törvény 37. cikkének (37) bekezdése szerint. (3):
"A munkálatok befejezésekor az építési engedély jogosultja köteles az építési engedély díját a törvény szerint rendezni. A (3) bekezdésben említett díj kiegyenlítését követően az építési engedélyek jogosultjai a jogszabályban előírt egyéb díjakat is kiegyenlítik."

A kedvezményezettnek az illetékes közigazgatási hatósághoz be kell nyújtania az építési engedély alapján elvégzett munkálatok valós értékéről szóló nyilatkozatot minta szerinti formanyomtatványon, amely tartalmazza az épület adóköteles értékét is.

Az 50/1991. sz. törvény 39. cikke szerint:
"Minden magántulajdonban lévő, e törvény feltételei szerint megvalósított építményt a teljes befejezés után, de legkésőbb az építési engedélyben meghatározott határidő lejártától számított 15 napon belül be kell jelenteni adózás céljából a területi pénzügyi szerveknek vagy az alárendelt szervezeti egységeknek".

 Az Adó-, illeték- és egyéb bevételek szolgálatához benyújtott adóbevalláshoz a következő dokumentumokat kell csatolni:
- Az építési engedély illetve bontási engedély;
- Építészeti tervek a karbantartandó műszaki dokumentációból;
- A DT-vel kapcsolatos műleírások;
- Az építési engedély díjának rövid kiszámítása;
- PAD - Az épület helyszínrajza és lehatárolási terve (topográfus);
- Az építési engedélyezési díjak befizetésének igazolása a városháza és az ISC részére.

A munkálatok végső értéke alapján az Állami Építésfelügyelet kiállítja a kifizetéseket igazoló igazolást, amely megfelel az ISC törvényes tartozásainak.
A kijelölt közigazgatási hatóságnak a munkák befejezésekor történő átvételben való részvételére vonatkozó kérelmet az engedély kiállításakor átadott formanyomtatványnak megfelelően kell kitölteni.

A munkák befejezésekor az építési munkák átadás-átvételére létrehozott bizottság titkárságát az építmény megvalósítása érdekében végzett munkák minőségének ellenőrzésében és a meglévő építménybe történő beavatkozásokban részt vevő megbízott építésvezető látja el, aki a beruházó nevében elkészíti a munkák befejezésekor az átadás-átvételi dokumentumokat, és az építmény műszaki könyvét képezi. (H.G. 343/2017-rendelet az építési beruházások és kapcsolódó létesítmények átadás-átvételéről, 1. számú melléklet, 11. cikk, (1) bek. 3)

Az építési munkák befejezését követő átadás-átvételi bizottság a meghatározott napon, időben és helyen ülésezik, és a beruházó által kijelölt elnöke meghatározza azt az ütemtervet, amely szerint az építési munkák befejezését követő átadás-átvételre sor kerül. Az átvételi bizottság csak a kijelölt tagok legalább 2/3-ának jelenlétében működhet.

A 343/2017 GD 343/2017, 1. sz. melléklet 15. cikk (3) bekezdése szerint a munkák befejezésekor az átvételkor megvizsgálják:
(a) az építési engedélyben foglalt rendelkezések, valamint az illetékes hatóságok által előírt jóváhagyások/megállapodások és végrehajtási feltételek betartása;
b) az építési beruházás kivitelezése az építési/kivitelezési szerződésben, a tervdokumentációban, a kivitelezési dokumentációban és a külön előírásokban foglaltaknak megfelelően, az alapvető követelményeknek megfelelően, a jogszabályokban meghatározottak szerint;
c) a beruházó és a vállalkozó között megkötött építési/szerződésben és a szerződéshez csatolt dokumentációban előírt valamennyi építési munka, illetve az építmény részeire/tárgyaira/szakaszaira vonatkozó építési munkák befejezése a 4. cikkben előírt feltételek szerint: "Az építési munkák befejezésekor történő átvétel, illetve a végső átvétel az építmény részeire/tárgyaira/szakaszaira is elvégezhető a jogszabályokban és e szabályzatban előírt feltételek szerint, ha azok fizikailag és funkcionálisan elkülönülnek/függetlenek...";
d) a műszaki kivitelezési könyvet alkotó dokumentumok, beleértve a munkák befejezésének időpontjában aktualizált műszaki kiviteli tervet - "ahogyan épült", a helyszíni rendelkezéseket, a rejtett munkák jegyzőkönyveit, a döntő fázisok ellenőrzési jegyzőkönyveit, valamint minden egyéb, a tervezéssel és a kivitelezéssel kapcsolatos dokumentumot;
e) a munkálatok végén aktualizált általános becslés és/vagy az építési/bontási engedélyt kiadó illetékes közigazgatási hatóság által az engedélyezési díj elszámolása céljából kiszámított értéket igazoló dokumentumok megléte, amelyek az elvégzett munkálatok végső értékét, valamint az Állami Építésfelügyeletnek - I.S.C. - fizetendő jogi díjakat mutatják;
f) az Állami Építésfelügyelet - I.S.C. által kiállított igazolás, amely igazolja a kifizetéseket, azaz, hogy a beruházó átutalta-e az Állami Építésfelügyelet - I.S.C. részére az építési munkák kivitelezésének engedélyezéséről szóló, újra kiadott 50/1991. sz. törvényben, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, valamint az újra kiadott 10/1995. sz. törvényben előírt kvótáknak megfelelő összegeket, valamint adott esetben a kapcsolódó szankciókat;
g) az épületek energiateljesítményéről szóló 372/2005. sz. törvény rendelkezései szerinti, adott esetben újra kiadott energiateljesítményre vonatkozó tanúsítvány megléte;
h) az építmény egy részének a beruházó általi átvétele esetén előírt részleges átadás-átvételi jegyzőkönyv, adott esetben a kivitelezés fizikai szakaszai szerint;
i) a tervező és az építésvezető által a munka elvégzésének módjáról készített szakágankénti jelentések;
j) az általa szükségesnek ítélt egyéb dokumentumok. 

Az átvétel minden esetben az építmény közvetlen vizsgálatával és az (1) bekezdésben említett dokumentumok vizsgálatával történik. (3). A munkák befejezését követő átadás-átvételi bizottság döntését a bizottság tagjainak többségével kell meghozni. Ha a munkák befejezését követő átadás-átvételi bizottság tagjai eltérő véleményen vannak, a bizottság döntését az építési/bontási engedélyt kiadó illetékes közigazgatási hatóság képviselőjének álláspontja figyelembevételével kell meghozni. (343/2017 GD, 1. számú melléklet, 16. cikk).

Az építési munkák átadás-átvételével foglalkozó bizottság úgy dönt, hogy felfüggeszti az építési munkák átadás-átvételi eljárását, ha a következőket állapítja meg:
a) az építmény rendeltetésszerű használatát valószínűleg befolyásoló nem megfelelőségek, következetlenségek, hibák vagy hiányosságok megléte;
b) a nem megfelelően elvégzett, befejezetlen vagy el nem végzett munkák megléte, amelyek hatással lehetnek az alkalmazandó alapkövetelményekre;
c) az építmény olyan hibákat mutat, amelyek orvoslása tartós jellegű és feltétlenül szükséges az építmény rendeltetésszerű használatának megfelelő használhatóságának biztosításához, a 10/1995. sz. újra közzétett törvény szerint;
d) az elvégzett munka minőségével kapcsolatos megalapozott és indokolt gyanú fennállása, valamint annak tisztázása érdekében további műszaki szakértelem, vizsgálatok és kísérletek szükségessége;
e) a beruházó a munkák befejezésekor nem bocsátja az átvételi bizottság rendelkezésére a 15. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumokat. (343/2017 HG, 1. melléklet, 17. cikk, (1) bekezdés);

Az átvételi bizottság a munkák befejezésekor úgy dönt, hogy az átvételt a munkák befejezésekor elfogadja, ha nem találja a 17. cikk (1) bekezdésében említett szempontok fennállását. (1), vagy ha nem, ha a vállalkozó a megadott határidőn belül orvosolta azokat.

Az átadás-átvételi bizottság dönt a munkák átvételének megtagadásáról, ha:
(a) az átadás-átvételi bizottság nem tudta személyesen megvizsgálni az építményt;
(b) a vállalkozó nem orvosolja a 17. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett hiányosságokat. (b) a vállalkozó nem orvosolta a 17. bekezdés (1) bekezdésében említett hiányosságokat, beleértve a műszaki felmérésekből, topográfiai felmérésekből, kiegészítő vizsgálatokból, mintákból, mérésekből és egyéb előírt vizsgálatokból eredő hiányosságokat is, a hiánypótlási határidőn belül;
(c) a tűzvédelmi tanúsítványban és az építési dokumentációban a tűzmegelőzés és tűzoltás tekintetében előírt intézkedéseket nem hajtották végre;
d) olyan hibákat találnak, amelyeket nem lehet eltávolítani, és amelyek jellegüknél fogva egy vagy több alapvető követelmény nem teljesülését jelentik, amely esetben műszaki szakértelemre, újratervezésre, átdolgozásra és egyéb munkára van szükség;
e) az építési/bontási engedélyt kiadó illetékes közigazgatási hatóság, az Állami Építésfelügyelet - I.S.C., a megyei kulturális igazgatóságok/Direcției pentru Cultură a Municipiului București vagy a megyei katasztrófavédelmi felügyelőségek képviselője javasolja az elfogadás elutasítását, a 16. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek mellett. 3.;
f) megállapítást nyer, hogy a munkálatok nem felelnek meg az építési engedélynek. (343/2017 GD, 1. melléklet, 18. cikk, (2) bekezdés).

A beruházó a munkák befejezését követően az átvételi bizottság határozatának megfelelően a bizottsági döntést követő 3 napon belül jóváhagyja az átvétel elfogadását vagy elutasítását, és a munkák befejezését követően aláírja a jegyzőkönyvet.

A 343/2017 GD 343/2017 1. számú melléklet 23. cikke szerint: A munkák befejezését követő átadás-átvételi jegyzőkönyvet az átadás-átvétel befejezésétől számított 5 napon belül közölni kell a beruházónak az illetékes közigazgatási hatósággal, az építési/bontási engedélyt kiállítóval.

Az építési/bontási engedélyt kiadó, kijelölt illetékes közigazgatási szerv a munkálatok befejezésekor történő átvételt követően az építési engedélyhez a kapcsolódó műszaki dokumentációval együtt (másolatban a városháza részére) csatolja az alábbi átadott dokumentumokat:
- A munkálatok befejezéséről szóló átvételi jegyzőkönyv;
- A tervező és az építésvezető által készített szakágankénti jelentések a munka elvégzésének módjáról;
- Az épület energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványa;
- A jogi költségek megfizetésének igazolása